Flechtmuster  04

Strickanleitung für *Flechtmuster  04*

Maschenanzahl: 

Teilbar durch 9 + 3 ZM + 2 RM

 

Reihe 01:

1 RM - Alle M re   - 1 RM

Reihe 02: (Rückreihe)

1 RM - 3 M li -  *6 M re - 3 M li* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 03:

 

1 RM - *3 M re - 6 M li* (*Rapport)  - 3 M re   - 1 RM

Reihe 04: (Rückreihe)

1 RM - *Alle M li* (*Rapport)    - 1 RM

Reihe 05: 

1 RM - *3 M re - 6 M li* (*Rapport)  - 3 M re   - 1 RM

Reihe 06: (Rückreihe)

1 RM - 3 M li -  *6 M re - 3 M li* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 07: 

1 RM - Alle M re   - 1 RM

Reihe 08: (Rückreihe)

1 RM - 3 M li  -  *1 M re - 4 M li - 1 M re - 3 M li* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 09:

1 RM - Alle M re   - 1 RM

Reihe 10: (Rückreihe)

1 RM - 3 M li  -  *1 M re - 4 M li - 1 M re - 3 M li* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 11:

1 RM - Alle M re   - 1 RM

Reihe 12: (Rückreihe)

1 RM - 3 M li  -  *1 M re - 4 M li - 1 M re - 3 M li* (*Rapport)   - 1 RM

 

Die Reihen 01 - 12  ergeben den Mustersatz,

der beliebig wiederholt werden kann.


Flechtmuster  03

Strickanleitung für *Flechtmuster  03*

Maschenanzahl: 

Teilbar durch 9 + 2 ZM + 2 RM

 

Reihe 01:

1 RM - *2 M re - 7 M li* (*Rapport)   -  2 M re -  1 RM

Reihe 02: (Rückreihe)

1 RM  - *Alle M li* (*Rapport)    - 1 RM

Reihe 03:

1 RM - *2 M re - 7 M li* (*Rapport)   -  2 M re -  1 RM

Reihe 04: (Rückreihe)

1 RM - *Alle M li* (*Rapport)    - 1 RM

Reihe 05: 

1 RM - *2 M re - ´1 M li - 1 M re´ (´3x) - 1 M li - 2 M re* (*Rapport)   - 2 M re -  1 RM

Reihe 06: (Rückreihe)

1 RM  2 M li - - *´1 M re - 1 M li´ (´4x) - 1 M li* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 07: 

1 RM - *2 M re - ´1 M li - 1 M re´ (´3x) - 1 M li - 2 M re* (*Rapport)   - 2 M re -  1 RM

Reihe 08: (Rückreihe)

1 RM  2 M li - - *´1 M re - 1 M li´ (´4x) - 1 M li* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 09:

1 RM - *2 M re - ´1 M li - 1 M re´ (´3x) - 1 M li - 2 M re* (*Rapport)   - 2 M re -  1 RM

Reihe 10: (Rückreihe)

1 RM - *Alle M li*  (*Rapport)   - 1 RM

 

Die Reihen 01 - 10  ergeben den Mustersatz,

der beliebig wiederholt werden kann.


Flechtmuster  02

Strickanleitung für *Flechtmuster  02*

Maschenanzahl: 

Teilbar durch 9 + 2 RM

 

Reihe 01:

1 RM - *3 M li - 6 M re* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 02: (Rückreihe)

1 RM - *Alle M li* (*Rapport)    - 1 RM

Reihe 03:

1 RM - *3 M li - 6 M re* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 04: (Rückreihe)

1 RM - *Alle M li* (*Rapport)    - 1 RM

Reihe 05: 

1 RM - *3 M li - 6 M re* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 06: (Rückreihe)

1 RM - *Alle M li *(*Rapport)   - 1 RM

Reihe 07: 

1 RM - *3 M li - 6 M re* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 08: (Rückreihe)

1 RM - *Alle M li* (*Rapport)     - 1 RM

Reihe 09:

1 RM - *Alle M li* (*Rapport)    - 1 RM

Reihe 10: (Rückreihe)

1 RM - *Alle M li*  (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 11:

1 RM - *Alle M li* (*Rapport)    - 1 RM

Reihe 12: (Rückreihe)

1 RM - *Alle M li* (*Rapport)  - 1 RM

Reihe 13: 

1 RM - *Alle M li* (*Rapport)   - 1 RM

 

Die Reihen 01 - 13  ergeben den Mustersatz,

der beliebig wiederholt werden kann.


 

Korb-/Flechtmuster  01

Strickanleitung für *Flechtmuster  01*

Maschenanzahl: 

Teilbar durch + 2 RM

 

Reihe 01:

1 RM - *2 M re - 4 M li* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 02: (Rückreihe)

1 RM - *4 M re - 2 M li* (*Rapport)   - 1 RM

 Reihe 03:

1 RM - *Alle M re - * (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 04: (Rückreihe)

1 RM - *1 M re - 2 M li - 3 M re* (*Rapport)   - 1 RM

Reihe 05: 

1 RM - *3 M li - 2 M lre- 1 M li* (*Rapport)   - 1 RM

 Reihe 06: (Rückreihe)

1 RM - *Alle M li - * (*Rapport)   - 1 RM

 

Die Reihen 01 - 06  ergeben den Mustersatz,

der beliebig wiederholt werden kann.